குரான் - கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 100 கேள்விகளும் பதில்களும் 1) What is the meaning of the word "Qur'an"
குரான் என்பதின் அர்த்தம் என்ன?
A) That which is Read.
அது ஓதப்பட்டது. ( ஓதப்பட்டது,ஓதக்கூடியது,ஓத வேண்டியது என்றும்அர்த்தப் படுத்தப் படுகிறது)


2) Where was the Qur'an revealed first?
குரான் முதலில் எங்கே வெளிப் படுத்தப் பட்டது?
A) In the cave of Hira (Makkah)
மக்காவிற்கு அருகிலுள்ள ஹீரா குகையில்.3) On which night was the Qur'an first revealed?
எந்த இரவில் குரான் வெளிப் படுத்தப் பட்டது?
A) Lailatul-Qadr (Night of the Power)
லைலதுல் கத்ர் எனும் ஒளி பொருந்திய இரவில். ( கண்ணியமிக்க இரவில்)


4) Who revealed the Qur'an?
குரான் யாரால் வெளிப் படுத்தப் பட்டது?
A) Allah revealed the Qur'an
குரான் அல்லாஹ்வினால் வெளிப் படுத்தப் பட்டது


5) Through whom was the Qur'an revealed?
யார் மூலம் குரான் வெளிப் படுத்தப் பட்டது?
A) Through Angel Jibraeel (Alaihis-Salaam)
வானவர் ஜிப்ரீல் அலைஹ் ஸலாம் மூலமாக.

6) To whom was the Qur'an revealed?
குரான் யார் மீது வெளிப் படுத்தப் பட்டது? ( அருளப்பட்டது?)
A) To the last Prophet, Muhammed (Sallahu Alaihi Wasallam)
முகம்மது ஸல் அலை அவர்கள் மீது வெளிப் படுத்தப் பட்டது ( அருளப்பட்டது).


 7) Who took the responsibility of keeping the Qur'an safe?
குரானை பாதுகாத்துக் கொள்ள யார் பொறுப் பேற்றது?
A) Allah himself
அல்லாஹ் தானே குரானை பாதுகாத்துக் கொள்ள பொறுப்பேற்றுக் கொண்டான்.

8) What are the conditions for holding or touching the Qur'an?
குரானை தொடுவதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன?
A) One has to be clean and to be with wudhu (ablution)
 ஒருவர் தூய்மையானவராகவும், ஒளு உள்ளவராகவும் இருக்கவேண்டும்.


 9) Which is the book which is read most?
அதிகமாக படிக்கப் படுகிற புத்தகம் எது?
A) The Qur'an
அதிகமாக படிக்கப் படுகிற புத்தகம் ( குரான்)


10) What is the topic of the Qur'an?
குரானின் தலைப்பு ( விவாதப் பொருள்) என்ன?
A) Man
 மனிதன் (மனித வாழ்வியல் நெறி)


11) What are the other names of the Qur'an according to the Qur'an itself?
குரானில் கூறப்பட்ட குரானின் வேறு பெயர்கள் என்ன?
A) A l-Furqaan, Al-Kitaab, Al-Zikr, Al-Noor,Al-Huda
அல் புர்கான்,அல் கிதாப்,அல் திக்ர்.அல் நூர்,அல் ஹுதா


12) How many Makki Surahs (chapters) are there in the Qur'an?
குரானில் உள்ள மக்கீ சூராக்கள் எத்தனை?
( மக்காவில் அருளப்பட்ட சூராக்கள்)
A) 86


13) How many Madani Surahs (chapters) are there in the Qur'an?
குரானில் உள்ள மதனி சூராக்கள் எத்தனை? ( மதினாவில் அருளப்பட்ட சூராக்கள்)
 A) 28


14) How many Manzils (stages) are there in the Qur'an?
குரானின் மன்ஜில்கள் (படித்தரங்கள்)எத்தனை?
A) 7


15) How many Paara or Juz (parts) are there in the Qur'an?
குரானின் ஜுஸுவுகள் எத்தனை?
A) 30


16) How many Surahs (chapters) are there in the Qur'an?
குரானின் அத்தியாயங்கள் எத்தனை?
A) 114


17) How many Rukoo (paragraphs) are there in the Qur'an?
குரானின் ருக்கூ கள் ( பத்திகள்) எத்தனை?
 A) 540

18) How many Aayaath (verses) are there in the Qur'an?
 குரானின் வசணங்கள் எத்தனை?
A) 6666
( 6236 என்பதே இன்றைய குரானின் வசணங்கள் - இரண்டு அல்லது மூன்று வசணங்களை ஒரே வசணமாக எடுத்ததினால் - அல்லாஹ் தானே குரானை பாதுகாத்துக் கொள்ள பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாதால் நாம் அதிகப் படியாக ஆராயத் தேவையில்லை.)


19) How many times is the word 'Allah' repeated in the Qur'an?
அல்லாஹ் என்ற வார்த்தை குரானில் எத்தனை முறை இடம் பெற்றிருக்கிறது?
A) 2698


20) How many different types of Aayaath (verses) are there in the Qur'an?
குரானில் எத்தனை வகையான வசணங்கள் இட்ம் பெற்றிருக்கின்றன?
A) 10


21) Who is the first 'Haafiz' of the Qur'an?
குரானின் முதல் ஹாபிஸ் யார்? ( மணனம் செயதவர்)
 A) Prophet Muhammed (Sallalahu Alaihi Wasallam)
முஹம்மது நபி ஸல் அலை அவர்கள்


22) At the time of the death of Prophet Muhammed (Sallallahu Alaihi Wasallam) how many Huffaz were there?
முகம்மது நபி மரணம் எய்திய போது குரானை மணனம் செய்திருந்தவர்கள் எத்தனை பேர்?
A) 22


23) How many Aayaath (verses) on Sajda (prostat ion) are there in the Qur'an?
குரானில் ஸஜ்தா செய்ய வேண்டிய வசணங்கள் எத்தனை?
A) 14
( ஷாபி இமாமின் கருத்துப்படி 15 - (22:77 -அதிகப் படியாக.))


24) In which Paara (part) and Surah (chapter) do you find the first verse about Sajda (prostation)?
குரானில் முதலில் இடம் பெறும் ஸஜ்தா எந்த ஜுஸ்வின்,அத்தியாயத்தின் ,எத்தனையாவது வசணத்தில் இடம் பெறுகிறது?
 A) 9th Paara, 7th Chapter-Surah-al-Araaf, Verse 206
7 வது ஜுஸ்வு,7 வது அத்தியாயத்தின் 206 வது வசணம்.


25) How many times has the Qur'an stressed about Salaat or Namaaz (prayer)?
ஸலாத் ( தொழுகை/பிரார்த்தணை ) பற்றி எத்தனை முறை குரானில் கூறப் பட்டுள்ளது?
A) 700 times
700முறை


 26) How many times has the Qur'an emphasized on alms or charity?
ஸகாத்( தருமம்) பற்றி எத்தனை முறை குரானில் கூறப் பட்டுள்ளது?
 A) 150


27) How many times in the Qur'an, is the Prophet Muhammed (Sallallahu Alaihi Wasallam) addressed asYaa-Aiyu-Han-Nabi?
யா அய்யுஹன் நபி என்று குரானில் எத்தனை முறை கூறப் பட்டுள்ளது?
A) 11 times
11 முறை


28) Where in the Qur'an has Prophet Muhammed (Sallallahu Alaihi Wasallam) been named 'Ahmed'?
குரானில் முஹம்மது நபியை "அஹமது " என்று எங்கு குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது?
A) Paara 28th, Surah Saff, Ayath 6th
28 வது ஜுஸ்வின் - சூரா ஸஃப் வின் 6 வது வசணத்தில் ( 61:6)


29) How many times has the name of Rasool-ullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) been mentioned in the Qur'an?
 முஹம்மது (ரசூலுல்லாஹ்)(ஸல்) ,அஹமது(ஸல்) என்று குரானில் எத்தனை இடத்தில் இடம் பெறுகிறது?
A) Muhammed (Sallallahu Alaihi Wasallam)-4times Ahmed (Sallallahu Alaihi Wasallam)-1 time
முஹம்மது (ரசூலுல்லாஹ்)(ஸல்) - 4 முறை , அஹமது(ஸல்) என்று- 1 முறை.


30) Name the Prophet whose name is mentionedand discussed most in the Qur'an?
குரானில் அதிகமான முறை இடம் பெற்று உரையாடப்பட்ட  நபியின் பெயர் என்ன?
A) Moosa (Alahis-Salaam)
மூஸா அலை ஸலாம் .


31) Who were the Kaathibe-Wahi (copyists of the revelations) of the Qur'an?
குரானின் கதீப்-வஹி ( பிரதி எழுதியோர்கள் என யாரை அழைக்கிறோம்?
A) Abu Bakr (Radhiallahu Anhu), Usman (Radhiallahu Anhu), Ali (Radhiallahu Anhu), Zaid Bin Harith (Radhiallahu Anhu) And Abdullah bin Masood(Radhiallahu Anhu)
அபூபக்கர் ரலியல்லாஹ் அன்ஹு ,உஸ்மான் ரலியல்லாஹ் அன்ஹு,ஜைது இப்னு ஹாரித்,அப்துல்லா பின் மஸூது.


32) Who was the first person who counted the Aayaath (verses) of the Qur'an?
குரானில் உள்ள வசணங்களை முதலில் எண்ணி சொல்லியவ்ர் யார்?
 A) Ayesha (Radhiallahu Anha)
ஆயிஷா ரலியல்லாஹ் அன்ஹா


33) On whose advice did Abu Bakr (Radhiallahu Anhu) decide to compile the Qur'an?
யாருடைய அறிவுரையின் படி அபூபக்கர் ரலியல்லாஹ் அன்ஹு குரானை தொகுக்கும் பணியினை ஏற்றார்?
 A) Omer Farooq (Radhiallahu Anhu)
உமர் பாரூக் ரலியல்லாஹ் அன்ஹு


 34) On whose order was the Qur'an compiled completely in written form?
யாருடைய ஆணையினால் குரான் முழுவதுமாக எழுத்து வடிவமாக ஆக்கப் பெற்றது?
A) Abu Bakr (Radhiallahu Anhu)
அபூபக்கர் ரலியல்லாஹ் அன்ஹு


35) Who confined the recitation of the Qur'an on the style of the Quraysh tribe?
குரைஷி பழங்குடியினரின் இலக்கிய நடையில் குரானை ஒதுவதற்கு வரையறுத்தவர் யார்?
 A) Usman (Radhiallahu Anhu)
உஸ்மான் ரலியல்லாஹ் அன்ஹு


36) Out of the copies of the Qur'an compiled by Usman (Radhiallahu Anhu), how many and where are they at present?
உஸ்மான் ரலியல்லாஹ் அன்ஹு அவர்களால் தொகுக்கப்பட்ட குரானின் பிரதிகள் எங்கு எத்தனை உள்ளன?
A) Only 2 copies. One in Tashkent and the other in Istanbul.
2 பிரதிகள் மட்டும், ஒன்று தாஷ்கன்ட்டுவிலும்,மற்றொன்று இஸ்தான்புல் -லிலும் உள்ளன.


37) Which Surah of the Qur'an was Prophet Muhammed (Sallallahu Alaihi Wasallam) reciting while praying, that Hazrat Jabeer Bin Muth'im Listened to and embraced Islam?
ஹழ்ரத் ஜஆபிர் பின் முதிம் அவர்கள் இஸ்லாத்தை தழுவுவதற்கு காரணமான ,முகம்மது நபி அவர்களால் தொழுகையின் போது ஓதப் பெற்ற அத்தியாயம் எது?
 A) Surah Thoor
சூரா தூர் ( மலை)

38) Which was that Surah of the Qur'an which the Prophet Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam) had recited when one of his enemies Utba after listening to it fell in Sajda (prostation)?
இஸ்லாத்தின் எதிரியாய் இருந்த உத்பாவின் காதுகளில் ஒளித்து ஸஜ்தாவில் விழ வைத்த முஹம்மது ஸல் அவர்களால் ஓதப்பட்ட அத்தியாயம் எது?
A) The first five Ayaaths of Ham-Meem-Sajda
ஹாம் மீம் ஸஜ்தா என்ற அத்தியாயத்தின் முதல் ஐந்து வசணங்கள்.(41:1-5)


39) Which is the first and the most ancient Mosque according to the Qur'an?
உலகில் எற்படுத்தப் பட்ட குரான் கூறும் முதல் ஆலயம் எது? ( உலகின் முதல் ஆலயம் எது குரானின் படி?)
 A) Kaaba
கஃபா


40) In Qur'an mankind is divided into two groups. Which are those two groups?
குரான் கூறும் இரு மனித குழுக்கள் யாவர்?
A) Believers and disbelievers
நம்பிக்கை கொண்டோர், நம்பிக்கை கொள்ளாதோர்.


41) Who is the man about whom; Allah has said in the Qur'an that his body is kept as an admonishing example for future generations to come?
 பின் வரும் சந்ததியினருக்கு அறிவுரை பெறும்  மாதிரியாக யாருடைய ( இறந்த ) உடலை பாதுகாப்பதாக அல்லாஹ் குரானில் கூறுகிறான்?
A) Fir'aun. (Pharaoh)
ஃபிர்அவ்ன் (பரோன்)


42) Besides the body of Pharaoh, what is that thing which is kept as an admonishing example for future generations to come?
ஃபிர்அவ்ன் (பரோன்)( இறந்த ) உடலை தவிர வேறு எதை அறிவுரை பெறும்  மாதிரியாக பின் வரும் சந்ததியினருக்கு வைக்கப் பட்டுள்ளது?
A) Noah's Ark.                     நோவாவின் கப்பல்


43) After the wreckage of Prophet Noah's Ark, which is its place of rest mentioned in the Qur'an?
நோவாவின் சேதமடைந்த கப்பல் இறுதியாக சென்றடைந்த இடம் எது?
A) Cave of Judi.
ஜூதி மலை(க் குகை. 


44) In the Qur'an the name of which companion of Prophet Muhammed (Sallallahu Alaihi Wasallam) is mentioned?
குரானில் பெயர் கூறப்பட்டுள்ள முஹம்மது ஸல் அவர்களின் தோழர் பெயர் என்ன?
A) Zaid Bin Harith.                           ஜைது பின் ஹாரித்.


 45) Who is the relative of the Prophet Muhammed (Sallallahu Alaihi Wasallam) whose name is mentioned in the Qur'an?
குரானில் பெயர் கூறப்பட்டுள்ள முஹம்மது ஸல் அவர்களின் உறவினர் பெயர் என்ன?
 A) Abu Lahab
அபூ லஹப்.


46) In the Qur'an there is a mention of a Prophet who has been called by his mother's name. Who was he?
தன் தாயாரின் பெயரைமுன் நிறுத்தி குரானில் கூறப்படும் நபியின் பெயர் என்ன?
 A) Jesus [Prophet Isa (Alahis salaam)] is mentioned as bin Maryam.
ஈஸா அலை ஸலாம் அவர்களை  "ஈஸா பின் மர்யம் " என்று குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.


47) Which was the agreement that was titled Fath-hum-Mubeen' without fighting a battle?
போர் நடை பெறாமலே "ஃபத்கும் முபீன்" என்று பெயர் கொடுக்கப் பட்ட உடன்படிக்கை எது?
A) Treaty of Hudaibiya
ஹுதைபியா உடன் படிக்கை.


48) What are the different names used for Satan or Devil in the Qur'an?
குரானில் கூறப்பட்ட சைத்தானின் வேறு பெயர்கள் என்ன?
A) Iblees and Ash-Shaitaan.
இப்லீஸ், அஸ் சைத்தான்


49) Which category of creature does the Qur'an put 'Iblees' into?
எந்த வகை படைப்புகளில் இருந்து இப்லீஸ்கள் உருவாகின என குரான் கூறுகிறது?.
A) Jinn.
ஜின்


 50) What were those worships and prayers that were ordered by Allah to the community of Bani Israeel and which were continued by the Muslim Ummah also?
பனீ இஸ்ரவேலர்களுக்கு ஏவப்பட்ட எந்த வணக்கங்கள் முஸ்லிம் சந்ததியினருக்கும் தொடரும் என குரான் கூறுகிறது?
A) Salaat and Zakaat. (Al-Baqarah: 43)
ஸலாத், ஜகாத் ( தொழுகையும் ,ஜாகாத்தும்) - அல் பகரா:43 ( 2:43)


51) The Qur'an repeatedly warns of a certain day. Can you say which day it is?
குரான் கூறும் உறுதியான நாள் எது என கூற் முடியுமா?
 A) Youmal Qiyamah.(Doomsday)           யவ்முல் கியாம் ( இறுதித் தீர்ப்பு நாள்)


52) Who were those people with whom Allah was pleased and they were pleased with Him, as mentioned in the Qur'an?
அவர்களைக் கொண்டு அல்லாஹ் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் , அவர்களும் அல்லாஹ்வை கொண்டு மகிழ்ச்சி அடைவதாக குரான் கூறும் அவர்கள் யார்?
 A) Companions of Prophet Muhammed. (Sallallahu Alaihi Wasallam)
முஹம்மது நபி ஸல் அவர்களின் தோழர்கள்.

53) In which Holy Book of Non-Muslims the Qur'an mentioned repeatedly?
மீண்டும் மீண்டும் குரான் பற்றி கூறப்படும் முஸ்லிம்களுக்கு அல்லாத வேத நூல் எது?
A) In the Holy Book of Sikh Community-Granth Saheb.
சீக்கியர்களின் வேத நூலான கிரான்த் ஸாஹெப்


54) In which year were the vowels inserted in the Qur'an?
எந்த வருடத்தில் எழுத்துக் குறியீடுகள் குரானில் சேர்க்கப் பட்டன?
A) 43 Hijri.
ஹிஜ்ரி 43


55) Who were the first serious students of the Qur'an?
குர்ஆனின் முதல் மெய்யான மாணவர்கள் யார்
A) As-haabus Suffah.
அஸ் ஹாபுஸ் ஸூபா.


56) Which is the first Residential University where the faculty of the Qur'an was established for the first time?
 குரான் துறை முதலில் ஏற்படுத்தப் பட்ட உறைவிட பல்கலை கழகம் எது?
A) Masjid-e-Nabvi.[Mosque of the Prophet (Sallallahu Alaihi Wasallam)]
மஜ்ஜிதுன் நபவி ( நபியின் பள்ளி)

 57) By what name did the Qur'an address those noble and pious people who were selected by Allah to convey His message to mankind?
அல்லாஹ் மனிதனுக்கு சொல்ல விரும்பும் செய்திகளை எந்த உயர் குணமுள்ள ,இறைப் பற்று மிகுந்த மனிதர்கள் மூலம் சொல்லுகிறான்
A) Nabi (Prophet) and Rasool (Messenger).
நபி, இறைத்தூதர்


58) What type of a person does the Qur'an want to make?
எந்த வகையான மனிதர்களை குரான் உருவாக்க முயலுகிறது.
A) Momin.
முமீன்


59) What is the scale or measure of one's dignity according to the Qur'an?
ஒருவனின் நன் மதிப்பு எதைக் கொண்டு அளவிடப் படுகிறது என குரான் கூறுகிறது.
A) Thaqwa. (Piety)
இறையச்சம்


 60) What according to the Qur'an is the root cause of the evil?
தீமைகளுக்கு காரணமாக குரான் எதைக் கூறுகிறது.
 A) Alcohol.
சாராயம் ( போதைப் பொருட்கள்)


61) What are the two most important types of kinds of Aayaat (Verses) found in the Qur'an?
குரானில் காணப்படும் முக்கியமான இருவகை வசணங்கள் யாவை?
A) Muhakamaat and muthashabihaath.
முஹகாமத், முத்தாஷாபியத்


62) Which is the longest Surah (Chapter) in the Qur'an?
குரானில் மிகவும் நீளமான ( பெரிய) அத்தியாயம் எது?
A) Surah-al-Baqarah.
ஸூரா அல் பகரா ( பசுமாடு) (இரண்டாவது அத்தியாயம்)


63) Which is the smallest Surah in the Qur'an?
குரானில் மிகவும் சிறிய அத்தியாயம் எது?
A) Surah-al-Kausar.
ஸூரா அல் கவுஸர்(மிகுந்த நன்மைகள்) (108 வது அத்தியாயம்)


 64) What was the age of Prophet Muhammed (Sallallahu Alaihi Wasallam) when Qur'an was first revealed to him through Jibraeel (Alaihis-salaam)?
 குரான் முதலில் அருளப்பட்ட போது முஹம்மது நபி ஸல் அவர்களின் வயது என்ன?
A) 40 Years.        40 வயது.


65) How long did Prophet Muhammed (Sallallahu Alaihi Wasallam) receive the revelation of the Qur'an in Makkah?
முஹம்மது நபி ஸல் அவர்களுக்கு மக்காவில் எவ்வளவு காலம் குரான் வெளிப்படுத்தப்பட்டது?
A) 13 Years.
13 வருடங்கள்


66) How long did Prophet Muhammed (Sallallahu Alaihi Wasallam) receive the revelation of the Qur'an in Madinah?
முஹம்மது நபி ஸல் அவர்களுக்கு மதினாவில் எவ்வளவு காலம் குரான் வெளிப்படுத்தப்பட்டது?
A) 10 Years.
10 வருடங்கள்


67) Where was the first Surah revealed?
குரானின் முதல் அத்தியாயம் எங்கு வெளிப்படுத்தப் பட்டது?
 A) In Makkah.
மக்காவில்


68) Where was the last Surah revealed?
குரானின் கடைசி அத்தியாயம் எங்கு வெளிப்படுத்தப் பட்டது?
A) In Madinah.
மதீனாவில்


 69) How many years did it take for the complete revelation of the Qur'an?
குரான் முழுமையாக வெளிப்பட எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகின?
 A) 22 years, 5 months and 14 days.
22 வருடங்கள்,5 மாதங்கள்,14 நாட்கள்.


70) Which Surah (Chapter) of the Qur'an is to be read compulsorily in each raka'at of the Salaat (Namaaz)?
ஒவ்வொரு ரக்காத் தொழுகையின் போதும் கட்டாயமாக ஓத வேண்டிய குரானின் அத்தியாயம் எது?
A) Surah-al-Fatihah.
ஸூரா அல் ஃபாத்திஹா- (முதல் அத்தியாயம் )


71) Which is the Surah, which Allah taught as a Du’a (Prayer)?
குரானில் எந்த ஸூராவை பிரார்த்தனையாக அல்லாஹ் கற்பித்துள்ளான்?
A) Surah-al-Fatihah.
ஸூரா அல் ஃபாத்திஹா- (முதல் அத்தியாயம் )


72) What is the reason of keeping Surah-al-Fatihah in the beginning of the Qur'an?
ஸூரா அல் பாத்திஹாவை குரானில் முதலில் வைக்க வேண்டிய காரணம் என்ன?
A) It is the door to the Qur'an
அது குரானின் கதவு


73) What is the Surah (Chapter) revealed completely and found first place in the Qur'an?
குரானில் எந்த அத்தியாயம் முதலில் முழுமையாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது?
A) Surah-al-Fatihah.
ஸூரா அல் ஃபாத்திஹா- (முதல் அத்தியாயம் )


74) Who was the only lady whose personal name is found in the Qur'an?
குரானில் காணப்படும் தனிப்பட்ட ஒரு பெண்மணியின்  பெயர் என்ன?
A) Mariam (Alaihis-salaam).                     மரியம் அலை ஸல்


75) In which Surah (Chapter) of the Qur'an do you find maximum instructions?
குரானின் எந்த அத்தியாயத்தில் அதிக போதனைகள் காணப்படுகிறது?.
A) Surah-al-Baqarah.
ஸூரா அல் பகரா ( 2வது அத்தியாயம்)


76) When and Where did the Prophet Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam) and Jibraeel (Alaihis-salaam) meet for the second time?
முஹம்மதுய் ஸல் அவர்களும், ஜிப்ரீல் அலை அவ்ர்களும் இரண்டாவதாக எங்கு எப்பொழுது சந்தித்துக் கொண்டனர்?
A) On Friday, 18th Ramadan, in the Cave of Hira.
ரமலாண் மாதம் 18 ம் நாள் வெள்ளிக் கிழமையில் ஹீரா குகையில்


77) What was the interval between the first and the second revelation?
குரானின் முதலில் இறங்கிய இரு வசணங்களுக்கு இடைப் பட்ட கால இடைவெளி எவ்வளவு?
A) 2 years and six months.
2 வருடம்,ஆறு மாதங்கள்


78) Which is the Surah (Chapter) that does start without Bismillah?
 பிஸ்மில்லா இல்லாமல் துவங்கும் குரான் அத்தியாயம் எது?
A) Surah-al-Taubah or Bara'ath.
ஸூரத்துத் தௌபா அல்லது பராத் (9வது அத்தியாயம்)


 79) In which Surah (Chapter) of the Qur'an Bismillah is repeated twice?
குரானில் எநத அத்தியாயத்தில் பிஸ்மில்லா என்ற சொற்றொடர் இரு முறை வந்துள்ளது?
A) Surah-al Naml.
ஸூரா அல் நம்ல் ( 27வது அத்தியாயம் - எறும்புகள்)

80) How many Surah (Chapter) in the Qur'an have the titles named after different Prophets?
குரானில் எத்தணை அத்தியாயங்கள் நபி மார்களின் பெயர்களை கொண்டு அழைக்கப் படுகின்றன? அவை யாவை?
A) 6 Surahs (Chapters): a) Surah-al-Yunus. b) Surah-al-Hood. c) Surah-al-Yusuf. d) Surah-al-Ibraheem. e) Surah-al-Nuh. f) Surah-al-Muhammed.
6 அத்தியாயங்கள்
1.ஸூரா அல் யூனூஸ்(அத்தியாயம் 10)
2.ஸூரா அல் ஹூத்(அத்தியாயம் 11)
3.ஸூரா அல் யூஸூப்- (அத்தியாயம் 12)
4.ஸூரா அல் இப்ராஹீம்(அத்தியாயம் 14)
5.ஸூரா அல் நூஹ்(அத்தியாயம் 71)
6.ஸூர அல் முஹம்மது.(அத்தியாயம் 47)


81) In which part of the Qur'an do you find 'Ayat-ul-Kursi'(Verse of the Throne)?
குரானின் எந்த அத்தியாயத்தில் "ஆயத்துல் குர்ஸி (வசணங்களின் அரியாசணம்)
A) In the beginning of the third Part. (Chapter2-55)
3 வது ஜுஸ்வின் முற்பகுதியில் ( 2:255)


82) How many different names of Allah are mentioned in the Qur'an?
அல்ளாஹ்வின் பல்வேறு திரு நாமங்கள் எத்தனை?
A) 99


83) Who were the three non-prophets whose names are mentioned with due respect in the Qur'an?
குரானில் குறிப்பிடப்பட்ட நபிகள் அல்லாத பெயர்கள் என்ன?
A) Luqman, Aziz of Egypt and Zulqarnain.
லுக்மஆன்,எஹிப்தின் அஜீஸ்( மந்திரி), துல்கர்னைன்


84) At the time Abu Bakr (Radhiallahu Anhu) how many companions had compiled the Qur'an in the form of a book?
அபூபக்கர் ரலி அவர்களின் காலத்தில் குரானை புத்தக வடிவில் தொகுக்கும் பணியில் குழுவாகசெயலாற்றியவர்கள் எத்தனை பேர்?
A) 75 companions.
75 பேர் கொண்ட குழு


85) Which is that only book which is completely memorized by millions of people in the world?
இலட்சக்கணக்கான மக்களால் மனப்பாடம் செய்யப்பட்ட உலகின் ஒரே புத்தகம் எது?
A) Al-Qur'an.
அல் குரான்


86) What did the Jinns who heard a few Aayaath Verses) of the Qur'an say to each other?
குரானின் ஒரு சில வசணங்களை கேட்ட ஜின்கள் தங்களுக்குள் கூறிக் கொண்டது யாது?
A) We have heard a unique discourse which shows the right path,
 இணையற்ற போதனைகளை நாங்கள் கேட்டோம் ,அது எங்களுக்கு நேர் வழி காட்டும்


87) Which are the most popular translations of the Qur'an in English?
உலகில் பிரசித்தி பெற்ற குரான் ஆங்கில மொழிபெயர்பாளர்கள் யார்?
 A) Translation by Muhammed Marmaduke Pickthall and by Allama Yusuf Ali.
முஹம்மது மர்மதுகே பிக்காத்தல் ,அல்லாமா யூஸூஃப் அலி,


 88) Into how many languages of the world has the Holy Qur'an been translated?
குரான் உலகில் எத்தனை மொழியில் மொழி பெயர்க்கப் பட்டுள்ளது?
A) Nearly 103 languages.
ஏறக்குறைய 103 மொழிகளில்

89) Who was the first translator of the Holy Qur'an into Urdu?
குரானை உருது மொழியில் முதலில் மொழி பெய்ர்த்தவர் யார்?
A) Moulana Shah Rafiuddin Muhaddis Dehlavi.
மவுலானா ஷாஹ் ரபியுத்தீதன்  முகாதிஸ் தெகல்வி


 90) What will be our condition on 'The day of the Judgment' according to the Qur'an?
இறுதி தீர்ப்பு நாளின் போது நம் நிலமை என்ன என்று குரான் கூறுகிறது
A) Everybody will be in a state of anxiety.
ஒவ்வொருவரும் மனக்கவலை கொண்டவர்களாக!.


91) Who was the Prophet mentioned in the Qur'an whose three generations were prophets?
குரானில் கூறப்பட்ட எந்த நபியின் மூன்று தலைமுறையினரும் நபிகளாக இருந்தனர்?
A) Ibraheem (Alaihis-salaam).
இப்ராஹீம் அலை ஸலாம்.


92) What is that book which abolished all old rules and regulations?
உலகில் எந்த புத்தகம் பழமையான சட்ட விதி முறைகளை அழித்தொழித்தது?
A) Al-Qur'an.
அல் குரான்


93) What does the Qur'an say about property and wealth?
சொத்துகளையும் ( பிள்ளைகள்),பொருள் வளத்தையும் குரான் என்னவாக கூறுகிறது?
A) They are tests of one's faith.
உங்களின் நம்பிக்கையின் சோதனையாகவே

94) According to the Qur'an who is "khaatamun Nabiyyeen" (the last of the Prophets)?
குரானினின் படி யார் "காத்தமுன் நபிய்யீன்" என்று அழைக்கப் படுகிறார்?
A) Prophet Muhammed (Sallallahu Alaihi Wasallam)
நபி முஹம்மது ஸல் அலை அவர்கள்


 95) What is the name of the book that tells us clearly about the reality of the beginning and the end of the world?
உலகின் தோற்றத்தையும் ,முடிவையும் மெய்யாகச் சொல்லும் புத்தகம் எது?
A) Al-Qur'an.
அல் குரான்.


96) In the Qur'an what other name is given to the city of Makkah?
மக்காவிற்கு குரான் கூறும் வேறு பெயர் என்ன?
A) Bakkah and Baladul Ameen.
பக்கா,பலதுல் அமீன்


97) According to the Qur'an what other name is given to the city of Madinah?
மதீனாவிற்கு குரான் கூறும் வேறு பெயர் என்ன?
A) Yathrib.
யத்ரிப்


98) Whose Generation is known as "Bani Israeel" according to the Qur'an?
பனீஇஸ்ரவேலர்கள் எந்த வழித்தோன்றலகள் என குரான் கூறுகிறது?
A) The generation of Prophet Yaqoob (Alaihis salaam) who is also known as Israeel.
நபி யாகூப் அலை ஸலாம்.இவர்கள் இஸ்ராயீல் என்றும் அறியப்படுகிறது.

99) Which are the mosques that are mentioned in the Qur'an
குரானில் கூறப்பட்ட பள்ளிவாசல்கள் எவை?
a) Masjid-ul-Haram. b) Masjid-ul-Zirar. c) Masjid-ul-Nabawi. d) Masjid-u l-Aqsa. e) Masjid Quba.
1.)மஜ்ஜிதுல் ஹரம் 2.மஜ்ஜிதுல் ஜிரார் 3.மஜ்ஜிதுல் நபவி 4.மஜ்ஜிதுல் அக்ஸா 5.மஜ்ஜிதுத் கூபா


100) The names of which angels are mentioned in the Qur'an?
குரானில் கூறப்படும் மலக்கு மார்களின் பெயர்கள் எவை?
a) Jibraeel Ameen.Alaihis salaam) b) Meekaeel.(Alaihis salaam) c) Haroot.(Alaihis salaam) d) Maroot.(Alaihis salaam)
ஜிப்ரீல் அமீன் அலை ஸலாம்  2.மீக்காயில் அலை ஸலாம்   3.ஹாரூத் அலை ஸலாம்  4. மாரூத் அலை ஸலாம்

(பி.ஜே அவர்களின் மொழி பெயர்ப்பில் 3.ஹாரூத் அலை ஸலாம்  4. மாரூத் அலை ஸலாம் அவர்களை ஷைத்தான்கள் என்று மொழி பெயர்த்திருந்தார்)No comments:

Post a Comment

பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற