அனைத்து விதமான விண்டோஸ் ஷார்ட்கட் கீஸ் (Windows Shortcut Keys)


நாம் அன்றாடம் கம்ப்யூட்டரில் பயன்படுத்தும் அவசியமான செயல்களுக்கு தேவையான ஷார்ட்கட் கீகள். நமது வேலையினை விரைவாகவும், எளிமையாகவும் செய்வதற்கு நாம் அவசியம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை.

General Windows 7 Shortcuts

windows 7 logo Windows 7 Keyboard Shortcuts to Increase Productivity
 • Win + Up – Maximize the current Window
 • Win + Down – Restore down or minimize current Windows
 • Win + Leftdow – Dock the current Window to the left half of the screen
 • Win + Rightdow – Dock the current Window to the right half of the screen
 • Win + Number – Activate and run the program pinned on Windows 7 Taskbar, running program won’t be affected
 • Win + Home – Minimize all but the current Window
 • Win + Space – Makes all Windows transparent so you can see through to the desktop
 • Win + Pause or Break – Open System Properties
 • Win + Tab – Flip Aero 3D [press Tab to cycle between Windows]
 • Win + B – Move focus to notification tray (the right-most portion of the taskbar)
 • Win + D – Show/Hide desktop
 • Win + E – Windows Explorer is launched
 • Win + F – Search
 • Win + G – Bring all gadgets on top and foreground
 • Win + L – Lock Computer
 • Win + M – Minimize all Windows
 • Win + P – Open the projection menu (generally used for laptops connected to projectors)
 • Win + R – Run Command is launched.
 • Win + S – OneNote Screen Clipping Tool
 • Win + T – Show preview thumbnail of running applications in Windows Taskbar one by one without mouse over
 • Win + X – Mobility Center
 • Win + # – Quicklaunch
 • Win + = – Magnifier
 • Win + + or - – Enables the magnifier and zooms in/out
 • Win + Shift + Up – Maximize vertical size
 • Win + Shift + Down – Restore vertical size
 • Win + Shift + Leftdow – Jump to left monitor
 • Win + Shift + Right – Jump to right monitor
 • Win + Shift + M – Undo all Window minimization
 • Win + Shift + T – Cycles backwards
 • Win + Ctrl + F – Opens the Active Directory Find Computers dialog
 • Ctrl + Right – Move the cursor to the beginning of the next word
 • Ctrl + Left – Move the cursor to the beginning of the previous word
 • Ctrl + Up – Move the cursor to the beginning of the previous paragraph
 • Ctrl + Down – Move the cursor to the beginning of the next paragraph
 • Ctrl + Click – A pinned taskbar icon to cycle through the program’s open Windows (e.g. IE)
 • Ctrl + Win + Tab – Persistent flip 3D
 • Ctrl + Shift with an arrow key – Select a block of text
 • Ctrl + Arrow + Spacebar – Select multiple individual items in a Window or on the desktop
 • Ctrl + Shift + Esc – Open Task Manager directly
 • Ctrl + Shift + N – Create new folder

Shortcuts For Ease Of Access

ease of access center Windows 7 Keyboard Shortcuts to Increase Productivity
 • Right Shift for eight seconds – Turn Filter Keys on and off
 • Left Alt+left Shift+PRINTSCREEN (or PRTSCRN) – Turn High Contrast on or off
 • Left Alt+left Shift+NUMLOCK – Turn Mouse Keys on or off
 • Shift five times – Turn Sticky Keys on or off
 • NUMLOCK for five seconds – Open the Ease of Access Center
 • Win + U – Cycle through all open Windows

Windows Explorer

 • Alt + Leftdow – Go back
 • Alt + Right – Go forward
 • Alt + Up – Go up a directory
 • Alt + Enter – Open the Properties Window of the current selection
 • Alt + Spacebar – Open the shortcut menu for the active Window
 • Alt + F4 – Close the active Window
 • Alt + Tab – Switch to previous active Window
 • Alt + Esc – Cycle through all open Windows
 • Alt + D – Move focus to address bar
 • Alt + P – Show/hide the preview panel
 • Ctrl + N – Open a new Window
 • Ctrl + Mousewheel – Change the view type (extra large, small, list view, detail, etc.)
 • NUMLOCK + Asterisk (*) on numeric keypad – Display all subfolders under the selected folder
 • NUMLOCK + Plus Sign (+) on numeric keypad – Display the contents of the selected folder
 • NUMLOCK + Minus Sign (+) on numeric keypad – Collapse the selected folder

Taskbar Modifiers

 • Shift + Click on icon – Open a new instance
 • Middle click on icon – Open a new instance
 • Ctrl + Shift + Click on icon – Open a new instance with Admin privileges

Dialog Box

dialog box Windows 7 Keyboard Shortcuts to Increase Productivity
 • Ctrl + Tab – Move forward through tabs
 • Ctrl + Shift + Tab – Move back through tabs
 • Shift + Tab – Move back through options
 • Tab – Move forward through options
 • Alt + underlined letter – Perform the command (or select the option) that goes with that letter
 • Enter – Replaces clicking the mouse for many selected commands
 • Spacebar – Select or clear the check box if the active option is a check box
 • Arrow Keys – Select a button if the active option is a group of option buttons
 • BackSpace – Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box

Photo Gallery

photo gallery Windows 7 Keyboard Shortcuts to Increase Productivity
 • Ctrl + F – Open the Fix pane
 • Ctrl + P – Print the selected picture
 • Ctrl + I – Open or close the Details pane
 • Ctrl + . – Rotate the picture clockwise
 • Ctrl + , – Rotate the picture counter-clockwise
 • Ctrl + Mouse scroll wheel – Change the size of the picture thumbnail
 • Ctrl + B – Best fit
 • Ctrl + E – Search for an item
 • Alt + Leftdow – Go back
 • Alt + Right – Go forward
 • + – Zoom in or resize the picture thumbnail
 • - – Zoom out or resize the picture thumbnail
 • Shift + Delete – Permanently delete the selected item
 • Enter – View the selected picture at a larger size

Logging In/ Out

Logging in out Windows 7 Keyboard Shortcuts to Increase Productivity
 • Win + Right + Enter – Shutdown
 • Win + Right + Right + R – Restart
 • Win + Right + Right + S – Sleep
 • Win + Right + Right + W – Switch users
General Windows functions keyboard shortcutsPress this key


To do this


F1


Display Help
Ctrl+C Copy the selected item
Ctrl+X Cut the selected item
Ctrl+V Paste the selected item
Ctrl+Z Undo an action
Ctrl+Y Redo an action
Delete Delete the selected item and move it to the Recycle Bin
Shift+Delete Delete the selected item without moving it to the Recycle Bin first
F2 Rename the selected item
Ctrl+Right Arrow Move the cursor to the beginning of the next word
Ctrl+Left Arrow Move the cursor to the beginning of the previous word
Ctrl+Down Arrow Move the cursor to the beginning of the next paragraph
Ctrl+Up Arrow Move the cursor to the beginning of the previous paragraph
Ctrl+Shift with an arrow key Select a block of text
Shift with any arrow key Select more than one item in a window or on the desktop, or select text within a document
Ctrl with any arrow key+Spacebar Select multiple individual items in a window or on the desktop
Ctrl+A Select all items in a document or window
F3 Search for a file or folder
Alt+Enter Display properties for the selected item
Alt+F4 Close the active item, or exit the active program
Alt+Spacebar Open the shortcut menu for the active window

Ctrl+F4 Close the active document (in programs that allow you to have multiple documents open simultaneously)
Alt+Tab Switch between open items
Ctrl+Alt+Tab Use the arrow keys to switch between open items
Ctrl+Mouse scroll wheel Change the size of icons on the desktop
Windows logo key +Tab Cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D
Ctrl+Windows logo key +Tab Use the arrow keys to cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D
Alt+Esc Cycle through items in the order in which they were opened
F6 Cycle through screen elements in a window or on the desktop
F4 Display the address bar list in Windows Explorer
Shift+F10 Display the shortcut menu for the selected item
Ctrl+Esc Open the Start menu
Alt+underlined letter Display the corresponding menu
Alt+underlined letter Perform the menu command (or other underlined command)
F10 Activate the menu bar in the active program
Right Arrow Open the next menu to the right, or open a submenu
Left Arrow Open the next menu to the left, or close a submenu
F5 Refresh the active window
Alt+Up Arrow View the folder one level up in Windows Explorer
Esc Cancel the current task
Ctrl+Shift+Esc Open Task Manager
Shift when you insert a CD Prevent the CD from automatically playingDialog box keyboard shortcuts


Press this key


To do this


Ctrl+Tab


Move forward through tabs
Ctrl+Shift+Tab Move back through tabs
Tab Move forward through options
Shift+Tab Move back through options
Alt+underlined letter Perform the command (or select the option) that goes with that letter
Enter Replaces clicking the mouse for many selected commands
Spacebar Select or clear the check box if the active option is a check box
Arrow keys Select a button if the active option is a group of option buttons
F1 Display Help
F4 Display the items in the active list
Backspace Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box


Windows logo key keyboard shortcuts


Press this key


To do this


Windows logo key
Open or close the Start menu.
Windows logo key +Pause Display the System Properties dialog box.
Windows logo key +D Display the desktop.
Windows logo key +M Minimize all windows.
Windows logo key +Shift+M Restore minimized windows to the desktop.
Windows logo key +E Open Computer.
Windows logo key +F Search for a file or folder.
Ctrl+Windows logo key +F Search for computers (if you're on a network).
Windows logo key +L Lock your computer or switch users.
Windows logo key +R Open the Run dialog box.
Windows logo key +T Cycle through programs on the taskbar.
Windows logo key +number Start the program pinned to the taskbar in the position indicated by the number. If the program is already running, switch to that program.
Shift+Windows logo key Start a new instance of the program pinned to the


+number taskbar in the position indicated by the number.
Ctrl+Windows logo key +number Switch to the last active window of the program pinned to the taskbar in the position indicated by the number.
Alt+Windows logo key +number Open the Jump List for the program pinned to the taskbar in the position indicated by the number.
Windows logo key +Tab Cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D.
Ctrl+Windows logo key +Tab Use the arrow keys to cycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D.
Ctrl+Windows logo key +B Switch to the program that displayed a message in the notification area.
Windows logo key +Spacebar Preview the desktop.
Windows logo key +Up Arrow Maximize the window.
Windows logo key +Left Arrow Maximize the window to the left side of the screen.
Windows logo key +Right Arrow Maximize the window to the right side of the screen.
Windows logo key +Down Arrow Minimize the window.
Windows logo key +Home Minimize all but the active window.
Windows logo key +Shift+Up Arrow Stretch the window to the top and bottom of the screen.
Windows logo key +Shift+Left Arrow or Right Arrow Move a window from one monitor to another.
Windows logo key +P Choose a presentation display mode.
Windows logo key +G Cycle through gadgets.
Windows logo key +U Open Ease of Access Center.
Windows logo key +X Open Windows Mobility Center.


Windows Explorer keyboard shortcuts


Press this key


To do this


Ctrl+N


Open a new window
Ctrl+Shift+N Create a new folder
End Display the bottom of the active window
Home Display the top of the active window
F11 Maximize or minimize the active window
Num Lock+Asterisk (*) on numeric keypad Display all subfolders under the selected folder
Num Lock+Plus Sign (+) on numeric keypad Display the contents of the selected folder
Num Lock+Minus Sign (-) on numeric keypad Collapse the selected folder
Left Arrow Collapse the current selection (if it's expanded), or select the parent folder
Alt+Enter Open the Properties dialog box for the selected item
Alt+P Display the preview pane
Alt+Left Arrow View the previous folder
Right Arrow Display the current selection (if it's collapsed), or select the first subfolder
Alt+Right Arrow View the next folder
Alt+Up Arrow View the parent folder
Ctrl+Mouse scroll wheel Change the size and appearance of file and folder icons
Alt+D Select the address bar
Ctrl+E Select the search box
Ease of Access keyboard shortcuts


Press this key


To do this


Right Shift for eight seconds


Turn Filter Keys on and off
Left Alt+Left Shift+PrtScn (or PrtScn) Turn High Contrast on or off
Left Alt+Left Shift+Num Lock Turn Mouse Keys on or off
Shift five times Turn Sticky Keys on or off
Num Lock for five seconds Turn Toggle Keys on or off
Windows logo key+U Open the Ease of Access Center


Magnifier keyboard shortcuts


Press this key


To do this


Windows logo key + Plus Sign or Minus Sign


Zoom in or out
Ctrl+Alt+Spacebar Show the mouse pointer
Ctrl+Alt+F Switch to full-screen mode
Ctrl+Alt+L Switch to lens mode
Ctrl+Alt+D Switch to docked mode
Ctrl+Alt+I Invert colors
Ctrl+Alt+arrow keys Pan in the direction of the arrow keys
Ctrl+Alt+R Resize the lens
Windows logo key + Esc Exit Magnifier

Remote Desktop Connection keyboard shortcuts


Press this key


To do this


Alt+Page Up


Move between programs from left to right.
Alt+Page Down Move between programs from right to left.
Alt+Insert Cycle through programs in the order that they were started in.
Alt+Home Display the Start menu.
Ctrl+Alt+Break Switch between a window and full screen.
Ctrl+Alt+End Display the Windows Security dialog box.
Alt+Delete Display the system menu.
Ctrl+Alt+Minus Sign (-) on the numeric keypad Place a copy of the active window, within the client, on the Terminal server clipboard (provides the same functionality as pressing Alt+PrtScn on a local computer).
Ctrl+Alt+Plus Sign (+) on the numeric keypad Place a copy of the entire client window area on the Terminal server clipboard (provides the same functionality as pressing PrtScn on a local computer).
Ctrl+Alt+Right Arrow “Tab” out of the Remote Desktop controls to a control in the host program (for example, a button or a text box). Useful when the Remote Desktop controls are embedded in another (host) program.
Ctrl+Alt+Left Arrow “Tab” out of the Remote Desktop controls to a control in the host program (for example, a button or a text box). Useful when the Remote Desktop controls are embedded in another (host) program.
Note
 • · Ctrl+Alt+Break and Ctrl+Alt+End are available in all Remote Desktop sessions, even when you've set up the remote computer to recognize Windows keyboard shortcuts.


Keyboard shortcuts for MS Paint


Press this key


To do this


Ctrl+N


Create a new picture
Ctrl+O Open an existing picture
Ctrl+S Save changes to a picture
F12 Save the picture as a new file
Ctrl+P Print a picture
Alt+F4 Close a picture and its Paint window
Ctrl+Z Undo a change
Ctrl+Y Redo a change
Ctrl+A Select the entire picture
Ctrl+X Cut a selection
Ctrl+C Copy a selection to the Clipboard
Ctrl+V Paste a selection from the Clipboard
Right Arrow Move the selection or active shape right by one pixel
Left Arrow Move the selection or active shape left by one pixel
Down Arrow Move the selection or active shape down by one pixel
Up Arrow Move the selection or active shape up by one pixel
Esc Cancel a selection
Delete Delete a selection
Ctrl+B Bold selected text
Ctrl++ Increase the width of a brush, line, or shape outline by one pixel
Ctrl+- Decrease the width of a brush, line, or shape outline by one pixel
Ctrl+I Italicize selected text
Ctrl+U Underline selected text
Ctrl+E Open the Properties dialog box
Ctrl+W Open the Resize and Skew dialog box
Ctrl+Page Up Zoom in
Ctrl+Page Down Zoom out
F11 View a picture in full-screen mode
Ctrl+R Show or hide the ruler
Ctrl+G Show or hide gridlines
F10 or Alt Display keytips
Shift+F10 Show the current shortcut menu
F1 Open Paint Help


Keyboard shortcuts for Wordpad


Press this key


To do this


Ctrl+N


Create a new document
Ctrl+O Open an existing document
Ctrl+S Save changes to a document
F12 Save the document as a new file
Ctrl+P Print a document
Alt+F4 Close WordPad
Ctrl+Z Undo a change
Ctrl+Y Redo a change
Ctrl+A Select the entire document
Ctrl+X Cut a selection
Ctrl+C Copy a selection to the Clipboard
Ctrl+V Paste a selection from the Clipboard
Ctrl+B Make selected text bold
Ctrl+I Italicize selected text
Ctrl+U Underline selected text
Ctrl+= Make selected text subscript
Ctrl+Shift+= Make selected text superscript
Ctrl+L Align text left
Ctrl+E Align text center
Ctrl+R Align text right
Ctrl+J Justify text
Ctrl+1 Set single line spacing
Ctrl+2 Set double line spacing
Ctrl+5 Set line spacing to 1.5
Ctrl+Shift+> Increase the font size
Ctrl+Shift+< Decrease the font size
Ctrl+Shift+A Change characters to all capitals
Ctrl+Shift+L Change the bullet style
Ctrl+D Insert a Microsoft Paint drawing
Ctrl+F Find text in a document
F3 Find the next instance of the text in the Find dialog box
Ctrl+H Replace text in a document
Ctrl+Left Arrow Move the cursor one word to the left
Ctrl+Right Arrow Move the cursor one word to the right
Ctrl+Up Arrow Move the cursor to the line above
Ctrl+Down Arrow Move the cursor to the line below
Ctrl+Home Move to the beginning of the document
Ctrl+End Move to the end of the document
Ctrl+Page Up Move up one page
Ctrl+Page Down Move down one page
Ctrl+Delete Delete the next word
F10 Display keytips
Shift+F10 Show the current shortcut menu
F1 Open WordPad Help


Keyboard shortcuts for Calculator


Press this key


To do this


Atl+1


Switch to Standard mode
Alt+2 Switch to Scientific mode
Alt+3 Switch to Programmer mode
Alt+4 Switch to Statistics mode
Ctrl+E Open date calculations
Ctrl+H Turn calculation history on or off
Ctrl+U Open unit conversion
Alt+C Calculate or solve date calculations and worksheets
F1 Open Calculator Help
Ctrl+Q Press the M- button
Ctrl+P Press the M+ button
Ctrl+M Press the MS button
Ctrl+R Press the MR button
Ctrl+L Press the MC button
% Press the % button
F9 Press the +/ button
/ Press the / button
* Press the * button
+ Press the + button
- Press the button
R Press the 1/× button
@ Press the square root button
0-9 Press the number buttons (0-9)
= Press the = button
. Press the . (decimal point) button
Backspace Press the backspace button
Esc Press the C button
Del Press the CE button
Ctrl+Shift+D Clear the calculation history
F2 Edit the calculation history
Up Arrow key Navigate up in the calculation history
Down Arrow key Navigate down in the calculation history
Esc Cancel editing the calculation history
Enter Recalculate the calculation history after editing
F3 Select Degrees in Scientific mode
F4 Select Radians in Scientific mode
F5 Select Grads in Scientific mode
I Press the Inv button in Scientific mode
D Press the Mod button in Scientific mode
Ctrl+S Press the sinh button in Scientific mode
Ctrl+O Press the cosh button in Scientific mode
Ctrl+T Press the tanh button in Scientific mode
( Press the ( button in Scientific mode


) Press the ) button in Scientific mode
N Press the ln button in Scientific mode
; Press the Int button in Scientific mode
S Press the sin button in Scientific mode
O Press the cos button in Scientific mode
T Press the tan button in Scientific mode
M Press the dms button in Scientific mode
P Press the pi button in Scientific mode
V Press the F-E button in Scientific mode
X Press the Exp button in Scientific mode
Q Press the x^2 button in Scientific mode
Y Press the x^y button in Scientific mode
# Press the x^3 button in Scientific mode
L Press the log button in Scientific mode
! Press the n! button in Scientific mode
Ctrl+Y Press the y√x button in Scientific mode
Ctrl+B Press the 3√x button in Scientific mode
Ctrl+G Press the 10x button in Scientific mode
F5 Select Hex in Programmer mode
F6 Select Dec in Programmer mode
F7 Select Oct in Programmer mode
F8 Select Bin in Programmer mode
F12 Select Qword in Programmer mode
F2 Select Dword in Programmer mode
F3 Select Word in Programmer mode
F4 Select Byte in Programmer mode
K Press the RoR button in Programmer mode
J Press the RoL button in Programmer mode
< Press the Lsh button in Programmer mode
> Press the Rsh button in Programmer mode
% Press the Mod button in Programmer mode
( Press the ( button in Programmer mode
) Press the ) button in Programmer mode
| Press the Or button in Programmer mode
^ Press the Xor button in Programmer mode
~ Press the Not button in Programmer mode
& Press the And button in Programmer mode
A-F Press the A-F buttons in Programmer mode
Spacebar Toggles the bit value in Programmer mode
A Press the Average button in Statistics mode
Ctrl+A Press the Average Sq button in Statistics mode
S Press the Sum button in Statistics mode
Ctrl+S Press the Sum Sq button in Statistics mode
T Press the S.D. button in Statistics mode
Ctrl+T Press the Inv S.D. button in Statistics mode
D Press the CAD button in Statistics mode


Windows Journal keyboard shortcuts


Press this key


To do this


Ctrl+N


Start a new note
Ctrl+O Open a recently used note
Ctrl+S Save changes to a note
Ctrl+Shift+V Move a note to a specific folder
Ctrl+P Print a note
Alt+F4 Close a note and its Journal window
Ctrl+Z Undo a change
Ctrl+Y Redo a change
Ctrl+A Select all items on a page
Ctrl+X Cut a selection
Ctrl+C Copy a selection to the Clipboard
Ctrl+V Paste a selection from the Clipboard
Esc Cancel a selection
Delete Delete a selection
Ctrl+F Start a basic find
Ctrl+G Go to a page
F5 Refresh find results
F5 Refresh the note list
F6 Toggle between a note list and a note
Ctrl+Shift+C Display a shortcut menu for column headings in a note list
F11 View a note in full-screen mode
F1 Open Journal Help

Windows Help viewer keyboard shortcuts


Press this key


To do this


Alt+C


Display the Table of Contents
Alt+N Display the Connection Settings menu
F10 Display the Options menu
Alt+Left Arrow Move back to the previously viewed topic
Alt+Right Arrow Move forward to the next (previously viewed) topic
Alt+A Display the customer support page
Alt+Home Display the Help and Support home page
Home Move to the beginning of a topic
End Move to the end of a topic
Ctrl+F Search the current topic
Ctrl+P Print a topic
F3 Move the cursor to the search box


No comments:

Post a Comment

பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற