கூகுள் குரோமை அழகாக்க கூகுள் வழங்கும் 28 சிறந்த தீம்கள்


குரோம் தற்போது மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் இணைய உலாவியாகும். இது கூகுள் நிறுவனத்தாரால் வழங்கப்படுகிறது. வெளியிட்ட சில வருடங்களிலேயே மக்களிடையே மிகுந்த வரவேற்ப்பை பெற காரணம் அதில் உள்ள வசதிகளாகும். கூகுள் குரோம் உலவியை நம் விருப்பம் போல் அழகாக்க இங்கு கீழே 28 சிறந்த கூகுள் வழங்கும் சிறந்த தீம்களை கொடுத்துள்ளேன். இதில் உங்களுக்கு தேவையான தீம்களை உங்கள் உலவியில்  பொருத்தி உங்கள் குரோமை அழகாக மாற்றுங்கள்.1. Baseball :

chrome-theme-baseball

2. Brushed :

This has got a pretty metallic texture as its background. The theme is neat with less distractions.
chrome-theme-brushed

3. Candy :

This has got a vista-ish glossy look. Pretty theme though.

chrome-theme-candy

4. Color Chips :

Pretty girlie theme. Good use of pink.
chrome-theme-color-chips

5. Cork Board :

This is one my personal bests. I like the theme because of the contrasting brown & crème color. The cork texture in the background adds more value to the theme.
chrome-theme-cork-board

6. Desktop :

Neat theme wit a wooden desktop background. The transparency adds value. Check out more transparent themes for Google chrome.
chrome-theme-desktop

7. Dots :

Black is my favorite color & hence this theme is one of my best likes. The polka dots though makes the theme a bit dizzy but still looks great.
chrome-theme-dots

8. Earthy :

Neat & clean look makes the theme simple to use.
chrome-theme-earthy

9. Floral Blue :

Very much artistic theme. Perhaps more use of colors could have looked better.
chrome-theme-floral-blue

10. Folders :

Decent theme wit simple look. The design concept feels good.
chrome-theme-folders

11. Glossy Blue :

The theme concept is same as the Earthy theme, just the color combination is different. Neat theme.
chrome-theme-glossy-blue

12. Glow :

The theme has got a fabulous “supernova” type glow above. Though the black interface is soothing for eye.
chrome-theme-glow

13. Gradient :

Nice use of angular gradient effect. Blue color tones are great.
chrome-theme-gradient

14. Grass :

Perhaps the best among the lot. The grass background looks very simple & yet attractive.
chrome-theme-grass

15. Greyscale :

Yet another copy of the “Earthy” theme with different color sets.
chrome-theme-greyscale

16. Horizontal Stripe :

Neon light effect but I’m unmoved with this one.
chrome-theme-horizontal-stripe

17. Late Night :

Again a black theme that I liked very much because of its color & simple interface.
chrome-theme-late-night

18. Legal Pad :

Nice school notebook like appearance, but the yellow is too bold for eyes.
chrome-theme-legal-pad

19. Marble :

Decent theme but nothing to be exited about.
chrome-theme-marble

20. Minimal :

This is the simplest of all the released themes. Good for minimalists.
chrome-theme-minimal

21. Pencil Sketch :

Neat theme with a pencil sketch background. Nice one.
chrome-theme-pencil-sketch

22. Quilt :

Stripes looks good in the theme but still could be more simple for eyes.
chrome-theme-quilt

23. Star Gazing :

The star-studded sky background looks good & the color tone is also neat for eyes.
chrome-theme-star-gazing

24. Stitches :

The unsymmetrical contrasting colors makes it a unique among others. The background texture also looks great.
chrome-theme-stitches

25. Topography :

This is another theme that I really liked. The colors are awesome.
chrome-theme-topography

26. Transparent :

The Photoshop transparent background effect was used in this. Tough the name could have been “Checker Board”.
chrome-theme-transparent

27. Vertical Stripe :

Last time they used yellow in the “Legal Pad”, it was dull. But this time they have done it really eye-catchy. The yellow, orange & red stripes look cool.
chrome-theme-vertical-stripe

28. Zen Spring :

The theme is awesome. The background blends properly with the other theme elements.
chrome-theme-zen-spring

                                                                                                                              

No comments:

Post a Comment

பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற