உணவில் கலப்படம்..உயிருக்கு ஆபத்து..

மிகவும் முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் எந்த பொருளை வாங்கும் போதும் அதன் கால அளவு (Expiry Date) மற்றும் எந்த நாட்டில் தயாரானவை.இப்பொழுது எல்லாம் நாட்டின் பெயரை மட்டும் வைத்து நாம் இந்த நாடு தான் என்று சொல்ல முடியாது காரணம் கலப்படம்.எந்த நாட்டின் பொருள் என்று அறிய அதன் குறியீடு எண்ணை தான் பார்க்க வேண்டும்.

முழுவதும் படியுங்கள் மனதில் வையுங்கள்..


1.What really is poisoned milk?


It is milk powder mixed with 'MELAMINE'

What is Melamine used for?
It is an industrial chemical used in the production of melawares.
Fun & Info @ Www.dilsedesi.org
It is also used in home decoration. ' US resistant board'
Fun & Info @ Www.dilsedesi.org

We all MUST understand thatMelamine is used inINDUSTRIAL PRODUCTION
- - - - -itCANNOT be eaten.


2.Why is Melamine addedto milk powder?


The most important nutrient in milk is protein.
And, Melamine has this same protein that contains 'NITROGEN'

Fun & Info @ Www.dilsedesi.org

Adding Melamine into milk reduces the actual milk content required,
and therefore it is cheaper than allmilk.So itlowers the capital required
in the production of milk products. Therefore it earnsthe business man more profit!

Below is Melamine; doesn't it look like milk / milk powder?
It doesn't have any smell, so cannot be detected.
Fun & Info @ Www.dilsedesi.org

Fun & Info @ Www.dilsedesi.org

3.When was it discovered that it had been added to milkproducts.

In2007, US cats and dogs died suddenly, they found that pet food from China contained Melamine.


Early in2008, in China , an abnormal increase in infant cases of kidney stones was reported.
Fun & Info @ Www.dilsedesi.org

In August 2008, China Sanlu Milk Powder tested for Melamine

Fun & Info @ Www.dilsedesi.org

Sept. 2008, the New Zealand government asked China toinvestigate this problem
Sept. 21, 2008, they found thatmany food products in Taiwan testedfor Melamine

4.What happens when Melamine ingested anddigested?


Melamine remains inside the kidneys. It forms into stones blocking the tubes.
Pain will be imminent and the person cannot urinate. Kidney(s) will then swell.
Fun & Info @ Www.dilsedesi.org

Although surgery can remove the stones, it causes irreversible kidney damage.
It can lead to the loss of kidney function and will require kidney dialysis or lead to death
because of uremia.

What is dialysis? In fact, it should be called 'blood washing'; it is filtering all of the body's blood into
a machine and thenreturning the bloodback to the body.
Fun & Info @ Www.dilsedesi.org

The whole process takes 4 hours; and it is necessary to have dialysis
once every 3 days for the rest of your life.

Below:A dialysis center
Fun & Info @ Www.dilsedesi.org

Below:Alarge dialysis center
Fun & Info @ Www.dilsedesi.org
A small hole is required in the arm to insert the sub-dialysis catheter.Fun & Info @ Www.dilsedesi.org
Why is it much more serious in babies?
A baby's kidneysare sovery small and they drink a lot of milk powder.

Below:A baby undergoing dialysis.
Fun & Info @ Www.dilsedesi.org
China currenty has 13,000 infants hospitalizedFun & Info @ Www.dilsedesi.org

It does not matter how much Melamine a human being ingested (ate) (took).
The important point is: 'MELAMINECANNOT BE EATEN!'


5.What foodsareto be avoided?


Foods from China that contain dairy products should be avoided.
Fun & Info @ Www.dilsedesi.org
Remember: Foods with cream or milk should be avoided.


6.Which companies are affected?


Hereunder are the companies affected with Melamine. 


7.What do we do next?

Avoid the above foods for at least six months.

If youown or operatea snack bar, a restaurant, or a coffee shops, etc.,
stop selling dairy products for the meantime.
If you have infants at home, change to mother's milk or find other substitutes.

Finally, share this information with friends so they will understand the risk of milk poisoning.

The whole world is very afraid of "Made In China" 'black-hearted' goods.

Do you know how to differentiate which products are made in
the USA , or in the Philippines , in Taiwan , or in China ?

Here's How:
The first 3 digits of the barcode identify the country code 
wherein the product was made.
For Example: ALL barcodes that start with 690, 691, 692, etc.,. .
up to and including 695 are all MADE IN CHINA .
Barcodes starting with 471are printed on products Made in Taiwan .

Fun & Info @ Www.dilsedesi.org
You have aright to know. But the government and related departments 
never inform or educate the public. Therefore we must educate ourselves,
be vigilant, and RESCUE ourselves.

Today, Chinese businessmen know that consumers will not select products
'Made in China '. So, they make every effort not to show or state the country
of origin on their products. However, you can now refer to the barcode.
DO remember if the first 3 digits are one of those between 690 and 695
inclusive then it is a product Made in China . 

690 முதல் 695 வரை சீனா நாட்டின் பொருட்கள் ஆகும்.. விலை குறைவு என்று நாம் அன்றாடம் உண்ணும் உணவில் சேமிக்காதீர்கள்..
OTHER BARCODES:00 ~ 13 USA & CANADA
30 ~ 37 FRANCE
40 ~ 44 GERMANY
49 ~ JAPAN
50 ~ UK
57 ~ Denmark
64 ~ Finland
76 ~ Switzerland and Liechtenstein
628 ~ Saudi-Arabia
629 ~ United Arab Emirates
740 ~ 745 - Central America

All 480 Codes are Made in the Philippines.No comments:

Post a Comment

பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற