மனித வரலாற்றில் எம்பெருமானார் முஹம்மது (ஸல்) அவர்கள் சிறந்த மனிதர்

இது வரை மனித வரலாற்றில் அதிகமானவர்களின் வாழ்வை பாதித்த நபர் என்ற பட்டியலில் முதல் இடம் எம்பெருமானார் முஹம்மது (ஸல்) அவர்களும், நபி ஈஸா(அலை) அவர்களை 3 வது இடத்திலும், கலீஃபா உமர் பின் ஃகத்தாப் 52 வது இடத்திலும் வைக்கப் பட்டுள்ளனர். சரியான முஸ்லிம்களுக்கு இது ஒரு அளவுகோலே அல்ல என்றாலும், இது தாவா செய்ய பயன் படுத்தலாம். சிந்திக்கும் நபர்க்கு நபிகளாரின் வரலாற்றைப் படிக்கத் தூண்ட பயன் படலாம்.RankNameReligious AffiliationInfluence
1MuhammadIslamProphet of Islam; conqueror of Arabia; Hart recognized that ranking Muhammad first might be controversial, but felt that, from a secular historian's perspective, this was the correct choice because Muhammad is the only man to have been both a founder of a major world religionand a major military/political leader. More
2Isaac NewtonAnglican (rejected Trinitarianism, i.e.,
Athanasianism; believed in the Arianism
of the Primitive Church)
physicist; theory of universal gravitation; laws of motion
3Jesus Christ *Judaism; Christianityfounder of Christianity
4BuddhaHinduism; Buddhismfounder of Buddhism
5ConfuciusConfucianismfounder of Confucianism
6St. PaulJudaism; Christianityproselytizer of Christianity
7Ts'ai LunChinese traditional religioninventor of paper
8Johann GutenbergCatholicdeveloped movable type; printed Bibles
9Christopher ColumbusCatholicexplorer; led Europe to Americas
10Albert EinsteinJewishphysicist; relativity; Einsteinian physics
11Louis PasteurCatholicscientist; pasteurization
12Galileo GalileiCatholicastronomer; accurately described heliocentric solar system
13AristotlePlatonism / Greek philosophyinfluential Greek philosopher
14EuclidPlatonism / Greek philosophymathematician; Euclidian geometry
15MosesJudaismmajor prophet of Judaism
16Charles DarwinAnglican (nominal); Unitarianbiologist; described Darwinian evolution, which had theological impact on many religions
17Shih Huang TiChinese traditional religionChinese emperor
18Augustus CaesarRoman state paganismruler
19Nicolaus CopernicusCatholic (priest)astronomer; taught heliocentricity
20Antoine Laurent LavoisierCatholicfather of modern chemistry; philosopher; economist
21Constantine the GreatRoman state paganism; ChristianityRoman emperor who completely legalized Christianity, leading to its status as state religion. Convened the First Council of Nicaea that produced the Nicene Creed, which rejected Arianism (one of two major strains of Christian thought) and established Athanasianism (Trinitarianism, the other strain) as "official doctrine."
22James WattPresbyterian (lapsed)developed steam engine
23Michael FaradaySandemanianphysicist; chemist; discovery of magneto-electricity
24James Clerk MaxwellPresbyterian; Anglican; Baptistphysicist; electromagnetic spectrum
25Martin LutherCatholic; Lutheranfounder of Protestantism and Lutheranism
26George WashingtonEpiscopalianfirst president of United States
27Karl MarxJewish; Lutheran;
Atheist; Marxism/Communism
founder of Marxism, Marxist Communism
28Orville and Wilbur WrightUnited Brethreninventors of airplane
29Genghis KhanMongolian shamanismMongol conqueror
30Adam SmithLiberal Protestanteconomist; philosopher; expositor of capitalism; author: The Theory of Moral Sentiments
31Edward de Vere
a.k.a. William Shakespeare
Catholic; Anglicanliterature; also wrote 6 volumes about philosophy and religion
32John DaltonQuakerchemist; physicist; atomic theory; law of partial pressures (Dalton's law)
33Alexander the GreatGreek state paganismconqueror
34Napoleon BonaparteCatholic (nominal)French conqueror
35Thomas EdisonCongregationalist; agnosticinventor of light bulb, phonograph, etc.
36Antony van LeeuwenhoekDutch Reformedmicroscopes; studied microscopic life
37William T.G. Morton??pioneer in anesthesiology
38Guglielmo MarconiCatholic and Anglicaninventor of radio
39Adolf HitlerNazism; born/raised in, but rejected Catholicismconqueror; led Axis Powers in WWII
40PlatoPlatonism / Greek philosophyfounder of Platonism
41Oliver CromwellPuritan (Protestant)British political and military leader
42Alexander Graham BellUnitarian/Universalistinventor of telephone *
43Alexander FlemingCatholicpenicillin; advances in bacteriology, immunology and chemotherapy
44John Lockeraised Puritan (Anglican);
Liberal Christian
philosopher and liberal theologian
45Ludwig van BeethovenCatholiccomposer
46Werner HeisenbergLutherana founder of quantum mechanics; discovered principle of uncertainty; head of Nazi Germany's nuclear program
47Louis Daguerre??an inventor/pioneer of photography
48Simon BolivarCatholic (nominal); AtheistNational hero of Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, and Bolivia
49Rene DescartesCatholicRationalist philosopher and mathematician
50MichelangeloCatholicpainter; sculptor; architect
51Pope Urban IICatholiccalled for First Crusade
52'Umar ibn al-KhattabIslamSecond Caliph; expanded Muslim empire
53AsokaBuddhismking of India who converted to and spread Buddhism
54St. AugustineGreek state paganism; Manicheanism; CatholicEarly Christian theologian
55William HarveyAnglican (nominal)described the circulation of blood; wrote Essays on the Generation of Animals, the basis for modern embryology
56Ernest Rutherford??physicist; pioneer of subatomic physics
57John CalvinProtestant; CalvinismProtestant reformer; founder of Calvinism
58Gregor MendelCatholic (Augustinian monk)Mendelian genetics
59Max PlanckProtestantphysicist; thermodynamics
60Joseph ListerQuakerprincipal discoverer of antiseptics which greatly reduced surgical mortality
61Nikolaus August Otto??built first four-stroke internal combustion engine
62Francisco PizarroCatholicSpanish conqueror in South America; defeated Incas
63Hernando CortesCatholicconquered Mexico for Spain; through war and introduction of new diseases he largelydestroyed Aztec civilization
64Thomas JeffersonEpiscopalian; Deist3rd president of United States
65Queen Isabella ICatholicSpanish ruler
66Joseph StalinRussian Orthodox; Atheist; Marxismrevolutionary and ruler of USSR
67Julius CaesarRoman state paganismRoman emperor
68William the ConquerorCatholiclaid foundation of modern England
69Sigmund FreudJewish; atheist; Freudian psychology/psychoanalysisfounded Freudian school of psychology/psychoanalysis (i.e., the "religion of Freudianism")
70Edward JennerAnglicandiscoverer of the vaccination for smallpox
71Wilhelm Conrad Roentgen??discovered X-rays
72Johann Sebastian BachLutheran; Catholiccomposer
73Lao TzuTaoismfounder of Taoism
74Voltaireraised in Jansenism;
later Deist
writer and philosopher; wrote Candide
75Johannes KeplerLutheranastronomer; planetary motions
76Enrico FermiCatholicinitiated the atomic age; father of atom bomb
77Leonhard EulerCalvinistphysicist; mathematician; differential and integral calculus and algebra
78Jean-Jacques Rousseauborn Protestant;
converted as a teen to Catholic;
later Deist
French deistic philosopher and author
79Nicoli MachiavelliCatholicwrote The Prince (influential political treatise)
80Thomas MalthusAnglican (cleric)economist; wrote Essay on the Principle of Population
81John F. KennedyCatholicU.S. President who led first successful effort by humans to travel to another "planet"
82Gregory PincusJewishendocrinologist; developed birth-control pill
83ManiManicheanismfounder of Manicheanism, once a world religion which rivaled Christianity in strength
84LeninRussian Orthodox;
Atheist; Marxism/Communism
Russian ruler
85Sui Wen TiChinese traditional religionunified China
86Vasco da GamaCatholicnavigator; discovered route from Europe to India around Cape Hood
87Cyrus the GreatZoroastrianismfounder of Persian empire
88Peter the GreatRussian Orthodoxforged Russia into a great European nation
89Mao ZedongAtheist; Communism; Maoismfounder of Maoism, Chinese form of Communism
90Francis BaconAnglicanphilosopher; delineated inductive scientific method
91Henry FordProtestantdeveloped automobile; achievement in manufacturing and assembly
92MenciusConfucianismphilosopher; founder of a school of Confucianism
93ZoroasterZoroastrianismfounder of Zoroastrianism
94Queen Elizabeth IAnglicanBritish monarch; restored Church of England to power after Queen Mary
95Mikhail GorbachevRussian OrthodoxRussian premier who helped end Communism in USSR
96MenesEgyptian paganismunified Upper and Lower Egypt
97CharlemagneCatholicHoly Roman Empire created with his baptism in 800 AD
98HomerGreek paganismepic poet
99Justinian ICatholicRoman emperor; reconquered Mediterranean empire; accelerated Catholic-Monophysite schism
100MahaviraHinduism; Jainismfounder of JainismMuhammad

Many Muslims have written to us about this webpage. All that have written to us are in agreement with Hart's assessment of Muhammad's top-ranked place on this list, but many have written to disagree with parts of Hart's description of Muhammad. In particular, a number of correspondents have written to point out that Muhammad is not the author of the Qu'ran, but is in fact the Prophet through whom Allah delivered the Qu'ran to humanity. Hamzah Jaradat's notes on this are representative of this discussion: Mohammad is the not the author of the Qu'ran.Excerpt from Hart's book:
My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels...

Muhammad founded and promulgated one of the world's great religions, and became an immensely effective political leader. Today, thirteen centuries after his death, his influence is still powerful and pervasive... Like all religions, Islam exerts an enormous influence upon the lives of its followers. It is for this reason that the founders of the world's great religions all figure prominently in this book. Since there are roughly twice as many Christians as Moslems in the world, it may initially seem strange that Muhammad has been ranked higher than Jesus. There are two principal reasons for that decision. First, Muhammad played a far more important role in the development of Islam than Jesus did in the development of Christianity. Although Jesus was responsible for the main ethical and moral precepts of Christianity (insofar as these differed from Judaism), St. Paul was the main developer of Christian theology, its principal proselytizer, and the author of a large portion of the New Testament.

Muhammad, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played the key role in proselytizing the new faith, and in establishing the religious practices of Islam. Moreover, he is the author of the Moslem holy scriptures, the Koran, a collection of certain of Muhammad's insights that he believed had been directly revealed to him by Allah. Most of these utterances were copied more or less faithfully during Muhammad's lifetime and were collected together in authoritative form not long after his death. The Koran therefore, closely represents Muhammad's ideas and teachings and to a considerable extent his exact words. No such detailed compilation of the teachings of Christ has survived. Since the Koran is at least as important to Moslems as the Bible is to Christians, the influence of Muhammed through the medium of the Koran has been enormous It is probable that the relative influence of Muhammad on Islam has been larger than the combined influence of Jesus Christ and St. Paul on Christianity. On the purely religious level, then, it seems likely that Muhammad has been as influential in human history as Jesus.

Furthermore, Muhammad (unlike Jesus) was a secular as well as a religious leader. In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time... the Arab conquests of the seventh century have continued to play an important role in human history, down to the present day. It is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel entitles Muhammad to be considered the most influential single figure in human history.
M. S. Abdullah has written a list of 16 Reasons why Muhammad (not Jesus) should be ranked first on the list of history's most influential people.Musa Raza's his reasons why Muhammad should be at the top of the list are here.

Source : http://www.adherents.com/adh_influ.html

No comments:

Post a Comment

பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற